Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnosti Vrhovnog suda FBiH

27.09.2011.

Vrhovni sud FBiH najviši je žalbeni sud u Federaciji BiH. Ima  sjedište u Sarajevu i nadležan je za područje cijele Federacije BiH. Stvarna nadležnost Vrhovnog suda FBiH propisana je članom 29. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 38/05 od 04.07. 2005. godine, a stupio na snagu 12.07.2005. godine).

Vrhovni sud FBiH nadležan je: 

  1. da odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka kantonalnih sudova, ako je to zakonom određeno;
  2. da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova kada je to zakonom određeno;
  3. da odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća, ako zakonom nije drugačije određeno;
  4. da rješava sukobe nadležnosti između kantonalnih i općinskih sudova sa područja različitih kantona, ako zakonom nije drugačije određeno;
  5. da odlučuje o prenošenju mjesne nadležnosti sa jednog suda na drugi sud kada je to određeno zakonom i da obavlja druge poslove utvrđene zakonom, osim onih iz nadležnosti Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Vrhovni sud FBiH može imati i izvorne nadležnosti, ako su utvrđene federalnim zakonima.

 

 


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top