• logo
 • osnovna stranica
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Historijat
 • Osnivanje suda

  Historijat i osnivanje Vrhovnog suda FBiH

  Prema Ustavu Federacije BiH iz 1994. godine, sudsku vlast u Federaciji vrše Vrhovni sud Federacije BiH, kantonalni sudovi i općinski sudovi.  Vrhovni sud Federacije je najviši apelacioni  sud u Federaciji BiH i jedini sud koji odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima,  te se nalazi na vrhu piramide sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

  Vrhovni sud Federacije BiH osnovan je Zakon o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/95).Vrhovni sud FBiH počeo je s radom 1. marta 1995.godine, kao najviši žalbeni sud u Federaciji, kada je prestao s radom Vrhovni sud BiH. 

  Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 38/05 od 04.07. 2005. godine, a stupio na snagu 12.07.2005. godine), odredbama od člana 25. do člana 29. utvrđena je stvarna i mjesna nadležnost općinskih, kantonalnih sudova i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Stupanjem na snagu tog Zakona, prestaje da važi Zakon o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/95).

   

  Zakonom o sudovima FBiH garantovana je samostalnost i nezavisnost od zakonodavne i izvršne vlasti. Niko ne smije uticati na nezavisnost i nepristrasnost sudije pri odlučivanju u predmetima koji su mu dodijeljeni u rad. Sudovi štite prava i slobode zagarantirane ustavima Bosne i Hercegovine, Federacije i kantona i zakonom, te osiguravaju ustavnost i zakonitost. Sudovi u svom radu postupaju nepristrasno, blagovremeno i efikasno.

   

   

  2023 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1