Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

mail print fav manja slovaveca slova

Organizacione jedinicePoslovi i zadaci iz nadležnosti Vrhovnog suda FBiH vrše se u osnovnim organizacionim jedinicama i to:

1. Sektoru sudija Vrhovnog suda FBiH;

U osnovnoj organizacionoj jedinici Sektoru sudija Vrhovnog suda FBiH osnivaju se sudska odjeljenja radi odlučivanja o stvarima iz iste pravne oblasti i to:

  • Krivično odjeljenje
  • Građansko odjeljenje
  • Upravno odjeljenje i
  • Odjeljenje za praćenje i proučavanje sudske prakse.      

2. Sektoru sudske uprave;

U osnovnoj organizacionoj jedinici Sektoru sudske uprave osnivaju se unutrašnje organizacione jedinice i to:

  • Odsjek sudskih savjetnika,
  • Odsjek za administrativno-tehničke poslove,
  • Odsjek sudske pisarnice
  • Odsjek za računovodstveno-materijalne poslove,

 

Djelokrug rada osnovne organizacione jedinice Sektora sudija Vrhovnog suda FBiH utvrđen je zakonom.

Djelokrug rada Krivičnog odjeljenja, Građanskog odjeljenja i Upravnog odjeljenja utvrđen je zakonom.

Djelokrug rada Odjeljenja za praćenje i proučavanje sudske prakse urediće se posebnim aktom.

 

 


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top