Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Federation of Bosnia and Herzegovina

mail print fav manja slovaveca slova

Historijat i osnivanje Vrhovnog suda FBiH

Prema Ustavu Federacije BiH iz 1994. godine, sudsku vlast u Federaciji vrše Vrhovni sud Federacije BiH, kantonalni sudovi i općinski sudovi.  Vrhovni sud Federacije je najviši apelacioni  sud u Federaciji BiH i jedini sud koji odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima,  te se nalazi na vrhu piramide sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vrhovni sud Federacije BiH osnovan je Zakon o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/95).Vrhovni sud FBiH počeo je s radom 1. marta 1995.godine, kao najviši žalbeni sud u Federaciji, kada je prestao s radom Vrhovni sud BiH. 

Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 38/05 od 04.07. 2005. godine, a stupio na snagu 12.07.2005. godine), odredbama od člana 25. do člana 29. utvrđena je stvarna i mjesna nadležnost općinskih, kantonalnih sudova i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Stupanjem na snagu tog Zakona, prestaje da važi Zakon o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/95).

 

Zakonom o sudovima FBiH garantovana je samostalnost i nezavisnost od zakonodavne i izvršne vlasti. Niko ne smije uticati na nezavisnost i nepristrasnost sudije pri odlučivanju u predmetima koji su mu dodijeljeni u rad. Sudovi štite prava i slobode zagarantirane ustavima Bosne i Hercegovine, Federacije i kantona i zakonom, te osiguravaju ustavnost i zakonitost. Sudovi u svom radu postupaju nepristrasno, blagovremeno i efikasno.

 

 


Information was originally written in a language: Bosanskom

Return to the top