Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

Ko imenuje predsjednika suda i koje su njegove dužnosti?

Predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH imenuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je jedan od sudija imenovanih u Vrhovni sud Federacije BiH, koji posjeduje dokazane rukovodne i organizacione sposobnosti bitne za rad suda. Prava i obaveze predsjednika suda propisana su Zakonom o sudovima Federacije BiH, Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Vrhovnog suda Federacije BiH, te Zakonom o Sudskoj policiji Federacije BiH.

Prema navedenim propisima predsjednik suda je odgovoran je za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudačkom upravom; predstavlja sud pred drugim organima i organizacijama; predsjednik suda može pojedine nadležnosti prenijeti na sudije ili službenike suda, te određuje sudiju koji će vršiti dužnost predsjednika suda u njegovom odsustvu; saziva i rukovodi radom Opće sjednice; predsjednik suda, uz saglasnost federalnog ministra pravde, donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji suda i sistematizaciji radnih mjesta; ocjenjuje rezultate rada sudija, sekretara suda, stručnih saradnika, savjetnika i pripravnika u skladu sa zakonom i uputstvima VSTV-a;

 

Zakonom o sudskoj policiji („Službene novine FBiH“, br. 19/96 od 10.10.1996.g. i 37/04 od 10.07.2004.god.) predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je odgovoran za upravljanje Sudskom policijom Federacije BiH.

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh